Verkoopsvoorwaarden

 • Alle klachten dienen uiterlijk acht dagen na ontvangst van de levering bij aangetekend schrijven aan de verkoper medegedeeld. Na deze termijn wordt geen klacht meer aangenomen.
 • Alle facturen blijven betaalbaar te Kortrijk.
 • Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen contant betaalbaar.
 • Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van Kortrijk, of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd.
 • Leveringstemijnen zijn bij benadering gegeven en kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of  ontbinding van de overeenkomst lastens de verkoper.
 • De persoonlijke gegevens van de klant zijn bestemd voor intern gebruik en promotieacties van onze onderneming. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 (bescherming van het privé leven) heeft u het recht deze gegevens in te zien en , indien nodig, te wijzigen.
 • Elk bedrag dat onbetaald blijkt op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke interestvoet vermeerderd met 2% , met een minimum interestvoet van 12%.
 • In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van 49.58 euro en een maximum van 1487.36 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 • De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddelijk opeisbaar.
 • Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsluiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.
 • Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor zelfs indien de goederen geheel of gedeeltelijk verzonden werden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen.  Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annueleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
 • De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden.  Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies en vernietigingsrisico’s/
 • Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare dokumenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.